ระดับอนุบาล ปิดการใช้งาน ระบบการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนของระดับ อ.1-3 เปิดการใช้งาน
ระดับประถมศึกษา ปิดการใช้งาน ระบบการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนของระดับ ป.1-6 เปิดการใช้งาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปิดการใช้งาน ระบบการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนของระดับ ม.1-3 เปิดการใช้งาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปิดการใช้งาน ระบบการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนของระดับ ม.4-6 เปิดการใช้งาน
Copyright © 2018-2020 โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง. All rights reserved.
เวอร์ชัน 1.0.0 ปรับปรุงระบบ 2020-04-01:17.00